Algemene Voorwaarden

Algemene inschrijfvoorwaarden/ reglement  Bemels Beste Boeren Bergloop.

Artikel 1: Definities  

1.1. In Bemels Beste algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.    Evenement: het georganiseerde hardloopevenement Bemels Beste Boeren Bergloop.

b.    Deelnemer: de persoon die zich via voorinschrijving of na-inschrijving heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

c.    Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.

d.    Organisator:

1.2.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1.  Een deelnemer dient op dag waarop het evenement wordt gehouden tenminste de door de organisator voor dat evenement vastgestelde minimumleeftijd (bij de 7,5 km is dit 13 jaar, bij de 15 km is dit 15 jaar) te hebben bereikt. Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen alleen deelnemen met toestemming van een ouder.

2.2.  De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3.  De organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan deelnemer plaatsvinden.

2.4.  De organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1.  Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2.  Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer genomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3.  De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.4.  De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5.  De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6.  De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het evenement.

Artikel 4: Privacy

Er is nogal wat veranderd met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018. We mogen er niet meer vanuit gaan dat deelnemers het wel goed vinden dat hun naam wordt gepubliceerd en hun foto’s op onze website. Deelnemers moeten expliciet toestemming geven, en ze kunnen die toestemming ook op elk moment weer intrekken. Wij moeten heel duidelijk uitleggen waarom we het op deze manier hebben georganiseerd. En wij moeten laten zien wat we hebben gedaan om te voorkomen dat uw gegevens op straat komen te liggen.

Privacygevoelige gegevens zoals geboortedatum, geslacht en emailadres worden verzameld door SQM Sports Quality Time Measuring. Zij verzorgen voor ons inschrijving, tijdsregistratie en doorgeven van de uitslagen aan uitslagen.nl. U kunt alleen meedoen als u hiervoor toestemming geeft. Deze gegevens worden door SQM bewaard tot maximaal drie maanden na de loop. Wij als organisatie hebben hierdoor geen deelnemersbestanden in bezit.

U verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto`s.

De AVG geeft de deelnemer het recht om zijn/haar toestemming op elk moment in te trekken. Als u vóór de wedstrijd uw toestemming intrekt, dan vervalt de inschrijving. U krijgt niet uw geld terug. Als u tijdens of na de wedstrijd uw instemming intrekt, dan zullen wij ons best doen om zo snel mogelijk uw naam op uitslagen.nl te vervangen door ‘XXXX’, Voor foto’s geldt dat u moet aangeven welke foto verwijderd moet worden. Dan zullen wij ons best doen deze te laten verwijderen.

Artikel 5: Reglement

Op de deelname door de deelnemer aan het evenement is van toepassing het reglement Bemels Beste Boeren Bergloop.